Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Syndicale vorming 2015-2016

RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE SYNDICALE VORMING

Een CAO van 7 mei 2014 bepaalt in welke gevallen werknemers syndicale vormingen mogen volgen (met betaling van het loon door de werkgever) en hoe de bedrijven de terugbetaling kunnen bekomen van de lonen uitgekeerd voor de uren syndicale vorming.

 

 

 

 

 

Wat verstaat men onder syndicale vorming ?

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing wanneer door een representatieve organisatie van de werknemers, vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of –diensten leveren, cursussen of seminaries worden ingericht ter vervolmaking van de economische, sociale en technische kennis van de leden van de overlegorganen en de vertegenwoordigingsorganen van de werknemers, tijdens de uren die samenvallen met de normale werkuren.

 

Begunstigden

De begunstigden die bedoeld worden door deze collectieve arbeidsovereenkomst en die in aanmerking komen voor de syndicale vorming zijn de effectieve en de plaatsvervangende werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en in de syndicale delegatie.

 

In elk bedrijf wordt ieder schooljaar (telkens van 1/9/x ? 31/8/x+1) een quotum aan syndicale vormingsdagen bepaald dat door de hierboven vermelde effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de werknemers mag worden opgenomen.

 

Dit quotum wordt als volgt vastgelegd :

het aantal effectieve mandaten toegekend op basis van de uitslag van de sociale verkiezingen zoals vastgelegd in het PV van de sociale verkiezingen of het aantal mandaten toegekend op basis van een conventioneel bedrijfsakkoord sociale verkiezingen en op basis van cao syndicale delegatie vermenigvuldigd met ZEVEN dagen.

Dit quotum is in 1 geheel beschikbaar.

 

Dit quotum wordt telkenmale bij de aanvang van het schooljaar (1 september) vastgesteld.

 

Zowel voltijdse als deeltijdse werknemers kunnen in dezelfde mate gebruik maken van de regeling.

 

 

Duur van de afwezigheden

 

Voor de berekening van het quotum bedoeld in artikel 2 van de overeenkomst, wordt rekening gehouden met 8 dagen afwezigheid met het oog op het volgen van een cursus of een seminarie per effectief mandaat.

 

Voor wat de aanwending van het quotum betreft, kan vorming en/of de cursus gevolgd worden door zowel de effectieve als de plaatsvervangende leden. De interne verdeling wordt overgelaten aan de werknemersvertegenwoordigers.

 

Organisatie

 

De werknemersorganisaties die cursussen of seminaries zoals bedoeld in artikel 2 inrichten, verwittigen de werkgever zo vlug als mogelijk en in elk geval ten minste twee weken voor de eigenlijke aanvang ervan.

 

De ondertekenende partijen erkennen en benadrukken dat zij, bij de organisatie van de cursussen en voornamelijk bij de planning van het tijdstip waarop een bepaalde cursus zal ingericht worden maximaal rekening zullen houden met de noodzaak van een continue bedrijfsvoering en zullen streven naar een zo minimaal mogelijke hinder voor de normale werking van de onderneming.

 

 

Terugbetaling

 

De werkgevers waarvan sommige werklieden en werksters syndicale cursussen of seminaries volgen, betalen het loon voor het aantal effectief gevolgde uren syndicale vorming, en bekomen de terugbetaling ervan door het Fonds, verhoogd met de sociale lasten (forfaitair vastgesteld op 35% van de brutolonen betaald voor de uren vorming).

 

Het Fonds treft de nodige schikkingen om die in artikel 5 bedoelde terugbetaling mogelijk te maken.

 

Inwerkingtreding

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2014 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij vervangt de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het paritair subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of - diensten leveren, betreffende de syndicale vorming (Registr–nr. 109805/CO/322.01)

 

Praktische modaliteiten ten aanzien van het Fonds

  1. De vakbonden dienen minstens twee weken op voorhand een aangifte te doen van deelname aan de vormingen aan de werkgever (niet aan het Fonds).
  1. De werkgevers kunnen het loon van de werknemers die effectief deelnemen aan syndicale vormingen terugvorderen via een formulier dat ze downloaden van de website www.fondsdienstencheques.be.
  1.  Een bewijs van het effectief volgen van de lessen dient aangehecht te worden aan dit formulier via een attest van de vakbond alsook een bewijs van de werkelijke betaling van het loon via een copie van de loonbrief.
  1. De aangiften voor een bepaald schooljaar moeten opgestuurd worden ten laatste op 31.12 volgend op dat schooljaar. Voorbeeld : schooljaar 2015-2016= 31.12.2016.