Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Sectorale aanmoedigingspremie 2017

Voor het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven in het kader van de wet van 28 april 2015.

Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van ondernemingen die ressorteren onder het paritair subcomitι voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, zijnde de sector van de dienstencheques (PC 322.01).

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2017 en wordt gesloten voor een duurtijd van ιιn jaar. Zij creλert geen verworven rechten waarop de werknemers, na het verstrijken van de bepalingen ervan, aanspraak zouden kunnen maken.

Bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven

Een maandelijkse forfaitaire premie, "aanmoedigingspremie" genoemd, zal worden toegekend aan elke werknemer die in de loop van het jaar 2017 een uitkering van de RVA krijgt ingevolge de volledige of gedeeltelijke schorsing van zijn prestaties door het nemen van een tijdskrediet met motief:

 

- palliatieve zorgen verlenen;

- zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;

- zorg dragen voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar;

- zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van het gezin;

- een erkende opleiding volgen;

- eindeloopbaan;

 

Of door het nemen van een thematisch verlof:

 

- in het kader van het palliatief verlof;

- in het kader van medische bijstand.

Bedrag

Het maandelijks brutobedrag van deze aanmoedigingspremie is afhankelijk van het stelsel van schorsing van de prestaties:

 

- 45 EUR per maand in geval van volledige schorsing;

- 20 EUR per maand in geval van deeltijdse schorsing;

- 10 EUR per maand in geval van 1/5 schorsing.

 

De bedragen worden toegekend a rato van de duur en het percentage van de schorsing.

 

 

Overeenkomstig punt 2.12.A. 2° van bijlage III van KB/CIR 92 zal het percentage van de voorheffing dat van toepassing is op deze premie 22,20% bedragen; het zijn immers extralegale voordelen die door het Sociaal Fonds worden betaald wegens de non-activiteit van de werknemer.

 

Bedragen a rato van de duur en het percentage van de schorsing

Duur/percentage schorsing van de prestaties 100% 50% 20%
       
1 maand € 45 € 20 € 10
2 maanden € 90 € 40 € 20
3 maanden € 135 € 60 € 30
4 maanden € 180 € 80 € 40
5 maanden € 225 € 100 € 50
6 maanden € 270 € 120 € 60
7 maanden € 315 € 140 € 70
8 maanden € 360 € 160 € 80
9 maanden € 405 € 180 € 90
10 maanden € 450 € 200 € 100
11 maanden € 495 € 220 € 110
12 maanden € 540 € 240 € 120

Procedure voor het aanvragen van een aanmoedigingspremie 2017

Het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques zal het verschuldigde bedrag in ιιn keer aan de werknemer storten, a rato van het aantal maanden van 2017 dat vermeld staat op de beslissing C62 en de eventuele herzieningsbeslissing C62.

 

Elke werknemer die deze aanmoedigingspremie wenst te genieten, moet de volgende zaken overmaken aan het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques:

 

- een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (zie hieronder);

 

- een kopie of duplicaat van de beslissing C62 tot toekenning van de uitkeringen door de RVA betreffende thematisch verlof of tijdskrediet dat recht geeft op de sectorale aanmoedigingspremie tijdens het jaar 2017.

 

In geval van wijziging van de persoonlijke situatie van de werknemer die aanleiding geeft tot het opstellen van van een herzieningsbeslissing C62, stuurt de werknemer deze naar het Sociaal Fonds voor de Dienstencheques zodra hij ze ontvangt.

Aanvraagformulier voor een aanmoedigingspremie 2017

 

Aanvraagformulier voor een aanmoedigingspremie 2017 (PDF)